Založ si blog

Ak nechceme vojnu, musíme zmeniť Ústavu SR.

Koľko si myslíte, že potrvá tejto, alebo nejakej budúcej vláde, aby v rámci nášho zmluvného záväzku voči NATO, Slovensko zatiahla do vojenského konfliktu?

Ústava SR dovoľuje vláde celkom bez problémov zúčastňovať sa vojenských konfliktov, ktoré nesúvisia  s priamou obranou SR. Vláda SR v minulosti podporovala konflikty v Kosove, kedy povolila nad našim územím prelet lietadiel NATO, ktoré bombardovali Srbsko, pričom to bol z hľadiska medzinárodného práva akt agresie.

Takisto naša vláda dala súhlas s umiestnením našich jednotiek v Afganistane, ktorý USA napadli bez súhlasu BR OSN, čo je ďalší medzinárodný zločin, na ktorom sa naše vlády už 13 rokov podieľajú.

Prečo?

 

                                        Z Ústavy SR (1)

(1)  Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

(2)  Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.

Čl. 2

(1)  Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

(2)  Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

1. dôvod na zmenu ústavy.

Čl. 1, odsek (1) nám vraví, že sme zvrchovaný, demokratický a právny štát, nenaviazaný na žiadnu ideológiu, ani náboženstvo.

A v odseku (2), sa zvrchovanosti, demokracie a práva vzdávame (napríklad preberaním zákonov z EU, kedy akceptujeme stav, že žiadny poslanec EU parlamentu, ani žiadna vláda členského štátu nemá právo navrhovať zákony) a viažeme sa  medzinárodnými zmluvami na cudzie ideológie, napríklad ideológiu Amerického imperializmu a na náboženstvo, napr. zmluva s Vatikánom, ktorej plné znenie si môžete vychutnať TU.

Iste si pamätáte na článok z Ústavy ČSR (4), ktorý definoval, že:  „Vedúcou silou v spoločnosti i v štáte je predvoj robotníckej triedy, Komunistická strana Československa, dobrovoľný bojový zväzok najaktívnejších a najuvedomelejších občanov z radov robotníkov, roľníkov a inteligencie..“

Teraz de jure, ústavne uznávame, že vedúcou silou v našej spoločnosti a štáte je Európska komisia, takže vedúcu úlohu Komunistickej strany sme vymenili za vedúcu úlohu Bruselu.

1. dôvodom na zmenu Ústavy je nutnosť hlbšie ústavne definovať svoju zvrchovanosť, aby nebolo možné  jednoducho vmanipulovať Slovenskú republiku do pozície, že nie je zvrchovaná.

Napokon, čo znamenajú relatívne pojmy, ako zvrchovanosť, demokracia, právny štát? Ak tvoria 1. článok Ústavy, nemali by byť tieto pojmy najskôr presne vymezené?

(Odbočka na Krym:

Na Kryme, ako iste viete, sa po ozbrojenom prevrate a prevzatí moci v Kyjeve, uskutočnilo referendum, ktoré rozhodlo o potvrdení zvrchovanosti Republiky Krym a rozhodlo o žiadosti Krymu, stať sa súčasťou Ruskej federácie. RF túto žiadosť akceptovala a odvtedy je tento stav mainstreamom označovaný, ako anexia.

Pamätáte si ale na rok 1990, kedy ZSSR stiahol svoje vojská z NDR a súhlasil so spojením NDR a SRN?

Uskutočnilo sa vtedy v NDR, či v SRN referendum? Nie! Napriek tomu SRN, pohltila NDR. Bez referenda tento akt oveľa viac napĺňa význam slova anexia, ako vstup Krymu do RF s referendom! Dovolím si teda  od dnes nazývať toto pohltenie NDR, Západným Nemeckom – anexia.)

Pri debatách o Kryme som už argumentoval všeličím, napríklad citovaním Deklarácie nezávislosti USA. Musíme si však priznať že sa nachádzame vo vojne, aj keď zatiaľ iba  informačnej a ideologickej a chybou je, že sa snažíme argumentovať faktami. Druhá strana plní  zadanie a fakty ju nezaujímajú, zaujíma ju iba dosiahnutie cieľa.

                                            Z Ústavy SR (2)

 Čl. 7

(1)  Slovenská republika môže na základe slobodného rozhodnutia vstúpiť do štátneho zväzku s inými štátmi. O vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku sa rozhodne ústavným zákonom, ktorý sa potvrdí referendom.

Táto časť nám hovorí, že na vstup do EU bolo potrebné referendum, tak nám ho dopriali. 

Zároveň je pravdou, že po vstupe do EU sa zmenili niekoľkokrát pravidlá a podmienky, ktoré priamo odporujú zakladajúcim dokumentom EU, ktoré sme podpisovali a SR s tým nemôže nič robiť (pardon, parlament SR si dovolil neschváliť ESM a tak M. Dzurinda dostal pokyn zvaliť vládu a odovzdal ju R. Ficovi, ktorý kým bol so Smerom v opozícii, hlasoval proti! Za odovzdanie moci hlasoval presne opačne!).

(2)  Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.

Tento článok nám hovorí, že NR SR je zbytočná, pretože po odovzdaní kompetencií do Bruselu, už len prijíma zákony, ktoré jej pošlú, prekladá ich do slovenčiny a dáva im ,,váhu“ svojou autoritou, čo sa asi nedialo, ani keď na našom území boli vojská Varšavskej zmluvy.

(3)  Slovenská republika sa môže s cieľom zachovať mier, bezpečnosť a demokratický poriadok za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou zaradiť do organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti.

Tento bod nám hovorí, že vláda ku vstupu do NATO nepotrebovala referendum, takže tu vidíte skutočnú ,,váhu“, ktorú má vôľa obyvateľov. Tento článok už bol pri tvorbe Ústavy koncipovaný tak, aby o vsupe do NATO nerozhodovalo referendum, pretože občania by povedali NIE a nebol do Ústavy v takomto znení vložený náhodou.

Čl. 30

(4)  Občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám.

Toto by som predefinoval na znenie, že ,,iba občania, ktorí sú na kandidátke politickej strany a zástupcovia korporácií. Ak volebná kampaň je hra propagandy, klamstiev, reklamy a peňazí, použiť v Ústave slovné spojenie:,,za rovnakých podmienok“, asi nie je celkom na mieste.

2. dôvod na zmenu Ústavy je fakt, že iba na základe toho, že nám to vyplýva z členstva v NATO, môže náš parlament vyhlásiť vojnu cudzieme štátu, bez toho, aby sme boli napadnutí! Naozajstné zrovnoprávnenie všetkých občanov pri prístupe k voleným funkciám je iba normálnou požiadavkou na to, aby to, čo sa píše v Ústave, bolo súčasťou reálneho života.

Čl. 86

Do pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky patrí najmä:

j)     uznášať sa o vypovedaní vojny, ak je Slovenská republika napadnutá alebo ak to vyplýva zo záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu, a po skončení vojny o uzavretí mieru,

Tu zbystrime pozornosť: SR môže vstúpiť do vojny, aj keď nie je napadnutá. K tejto povinnosti nás zaväzuje členstvo v NATO. Ste si istí, že nikdy nedôjde k situácii, že SR na základe príslušnosti v k NATO vyhlási vojnu napr. Rusku? Dovolili sme bombardovať Belehrad, hoci to bolo porušenie medzinárodného práva. Vyslali sme armádu do Afganistanu, ktorý bol napadnutý USA, ktoré sú podľa medzinárodného práva agresorom. Lajčák komunikuje s Bidenom o Ukrajine! Glváč si podáva ruku s členmi Ukrajinskej vlády, ktorá sa k moci dostala ozbrojeným prevratom, čo je v priamom rozpore s demokraciou o ktorej čítame v článku 1 a ďalších našej Ústavy a naša vláda bez rozmýšľania plní pokyny USA a podieľa sa tak – legitimizáciou ľudí, ktorí ak by tento čin urobili vo Washingtone, alebo v Bratislave, by boli vyhlásení za zločincov a teroristov – na protiprávnej a to podľa akýchkoľvek štandardov – podpore vlády Ukrajiny, ktorá k moci neprišla demokratickými voľbami, ktoré jediné môžu preniesť výkon moci z občana na zvoleného zástupcu.

k)    vysloviť súhlas na vyslanie ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, ak nejde o prípad uvedený v čl. 119 písm. p),

l)     vysloviť súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky.

Priatelia, verte mi, že pre Západ je najmenej v teto fáze, nechať dopadnúť nejaký granát Ruskej výroby, ktorých má Ukrajina milión, na územie Litvy, Lotyšska a ďalších, zabiť napríklad niekoľko detí v škole, vyhlásiť, že ich prepadlo Rusko, a už na základe čl. 5 zmluvy s NATO mašírujeme do vojny.

Naši Západní spojenci sú v tomto majstri, z výroby vojen si spravili živnosť , ktorej sa venujú viac, ako 100 rokov…

Rozumiete, prečo je potrebné zmeniť Ústavu? Pretože tá doterajšia obsahuje, nielen množstvo bodov, ktoré si vzájomne odporujú, ale hlavne preto, že Ústava hovorí, že štátna moc pochádza od občanov SR.

Ústava má občanov chrániť, nie dovoliť politickým garnitúram, aby, ak sú o to požiadaní, orgánmi NATO, alebo USA, mohli zatiahnuť  SR do vojny.

Myslíte si, že sa to nemôže stať?

Nuž tu je video, že na Ukrajine sú v konflikte použité 155 mm húfnice M109 – A1 Paladin, ktoré má vo výzbroji niektorá zo Západných armád NATO a dodáva ich Ukrajinskej armáde, pravdepodobne aj s posádkou…

With respect

Dominik  Svetík

 

 

„. . . tri razy ma zaprieš. “ (Takmer), neuveriteľný príbeh.

27.06.2021

Včera sme sa so Zuzkou trochu túlali… Keď sme prechádzali cez Hronský Beňadik, niečo nás ťahalo pozrieť si katedrálu a kláštor, ktorého korene siahajú pred 11. storočie a ktorý pri Tureckej expanzii bol významnou pevnosťou, strážiacou Slovenskú bránu pred postupom Turkov k banským mestám – Štiavnici, Kremnici, Banskej Bystrici a i. V r. 1599, Turci, ale [...]

Covid nadšenci zavádzajú teror

08.09.2020

Musím s plnou vážnosťou povedať, že nosenie rúšok považujem za zdraviu nebezpečné. Ak je človek zdravý a nepohybuje sa (krátkodobo), v prostredí, ktoré je silne znečistené, neexistuje rozumný dôvod, prečo by mal zdravý človek nosiť rúško. Naproti tomu, ak človek má angínu, chrípku, alebo aj covid, taký človek má ležať doma, na izolačke, liečiť sa a nebehať s [...]

Recenzia: MUDr. Xavier Crement a jeho skvelá kniha

27.08.2020

Urológ, MUDr. Xavier Crement (pseudonym), má všetko, čo si len môže želať – skvelú prácu, manželku a dve deti. Napriek tomu zisťuje, že čoraz viac kolegov a priateľov sa vyhýba jeho spoločnosti, a keď raz manželka zorganizuje oslavu jeho narodenín, okrem jeho rodiny sa nedostaví nikto. Pripisuje to závisti a tomu, že nevedia zniesť jeho úspechy v kariére, aj [...]

Andrej Doležal / Juraj Tlapa /

Starosta Ivanky pri Dunaji varuje pred dopravným kolapsom, Doležalovi odovzdal otvorený list

27.09.2021 17:30

"Primäla nás k tomu neustále zhoršujúca sa situácia v doprave spolu s obavami, čo prinesie spustenie ďalších dopravných stavieb v okolí našej obce Ivanka pri Dunaji," vysvetlil starosta.

Košice / Protest / U.S. Steel /

Pokoj v U.S. Steel Košice. Dohodli sa na platoch

27.09.2021 17:06

Partneri sa od marca nevedeli dohodnúť na dĺžke týždenného pracovného času, zvýšení tarifných miezd či osobného ohodnotenia. Podpisom dodatku sa tento stav skončil.

Ján Benčík

Benčík žiada ospravedlnenie od Suju, ktorý ho nazval vrahom

27.09.2021 16:40

"Áno, človek zo Slovenska bol zavraždený na Ukrajine kvôli tomu, že ho pán Benčík zverejnil na svojom facebooku," tvrdil Suja v júni v pléne vo faktickej poznámke v rámci rozpravy.

Afganistan / Taliban / Kábul / Letisko /

Hlavný prokurátor ICC chce obnoviť vyšetrovanie vojnových zločinov v Afganistane

27.09.2021 16:27

Zamerať sa plánuje najmä na aktivity militantného hnutia Taliban a regionálnej odnože Islamského štátu - Islamského štátu-Chorasán.

Domino Svetík

Sú tmavé miesta, do ktorých je treba priniesť svetlo.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 146
Celková čítanosť: 1309721x
Priemerná čítanosť článkov: 8971x

Autor blogu