Založ si blog

Ak nechceme vojnu, musíme zmeniť Ústavu SR.

Koľko si myslíte, že potrvá tejto, alebo nejakej budúcej vláde, aby v rámci nášho zmluvného záväzku voči NATO, Slovensko zatiahla do vojenského konfliktu?

Ústava SR dovoľuje vláde celkom bez problémov zúčastňovať sa vojenských konfliktov, ktoré nesúvisia  s priamou obranou SR. Vláda SR v minulosti podporovala konflikty v Kosove, kedy povolila nad našim územím prelet lietadiel NATO, ktoré bombardovali Srbsko, pričom to bol z hľadiska medzinárodného práva akt agresie.

Takisto naša vláda dala súhlas s umiestnením našich jednotiek v Afganistane, ktorý USA napadli bez súhlasu BR OSN, čo je ďalší medzinárodný zločin, na ktorom sa naše vlády už 13 rokov podieľajú.

Prečo?

 

                                        Z Ústavy SR (1)

(1)  Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

(2)  Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.

Čl. 2

(1)  Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

(2)  Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

1. dôvod na zmenu ústavy.

Čl. 1, odsek (1) nám vraví, že sme zvrchovaný, demokratický a právny štát, nenaviazaný na žiadnu ideológiu, ani náboženstvo.

A v odseku (2), sa zvrchovanosti, demokracie a práva vzdávame (napríklad preberaním zákonov z EU, kedy akceptujeme stav, že žiadny poslanec EU parlamentu, ani žiadna vláda členského štátu nemá právo navrhovať zákony) a viažeme sa  medzinárodnými zmluvami na cudzie ideológie, napríklad ideológiu Amerického imperializmu a na náboženstvo, napr. zmluva s Vatikánom, ktorej plné znenie si môžete vychutnať TU.

Iste si pamätáte na článok z Ústavy ČSR (4), ktorý definoval, že:  „Vedúcou silou v spoločnosti i v štáte je predvoj robotníckej triedy, Komunistická strana Československa, dobrovoľný bojový zväzok najaktívnejších a najuvedomelejších občanov z radov robotníkov, roľníkov a inteligencie..“

Teraz de jure, ústavne uznávame, že vedúcou silou v našej spoločnosti a štáte je Európska komisia, takže vedúcu úlohu Komunistickej strany sme vymenili za vedúcu úlohu Bruselu.

1. dôvodom na zmenu Ústavy je nutnosť hlbšie ústavne definovať svoju zvrchovanosť, aby nebolo možné  jednoducho vmanipulovať Slovenskú republiku do pozície, že nie je zvrchovaná.

Napokon, čo znamenajú relatívne pojmy, ako zvrchovanosť, demokracia, právny štát? Ak tvoria 1. článok Ústavy, nemali by byť tieto pojmy najskôr presne vymezené?

(Odbočka na Krym:

Na Kryme, ako iste viete, sa po ozbrojenom prevrate a prevzatí moci v Kyjeve, uskutočnilo referendum, ktoré rozhodlo o potvrdení zvrchovanosti Republiky Krym a rozhodlo o žiadosti Krymu, stať sa súčasťou Ruskej federácie. RF túto žiadosť akceptovala a odvtedy je tento stav mainstreamom označovaný, ako anexia.

Pamätáte si ale na rok 1990, kedy ZSSR stiahol svoje vojská z NDR a súhlasil so spojením NDR a SRN?

Uskutočnilo sa vtedy v NDR, či v SRN referendum? Nie! Napriek tomu SRN, pohltila NDR. Bez referenda tento akt oveľa viac napĺňa význam slova anexia, ako vstup Krymu do RF s referendom! Dovolím si teda  od dnes nazývať toto pohltenie NDR, Západným Nemeckom – anexia.)

Pri debatách o Kryme som už argumentoval všeličím, napríklad citovaním Deklarácie nezávislosti USA. Musíme si však priznať že sa nachádzame vo vojne, aj keď zatiaľ iba  informačnej a ideologickej a chybou je, že sa snažíme argumentovať faktami. Druhá strana plní  zadanie a fakty ju nezaujímajú, zaujíma ju iba dosiahnutie cieľa.

                                            Z Ústavy SR (2)

 Čl. 7

(1)  Slovenská republika môže na základe slobodného rozhodnutia vstúpiť do štátneho zväzku s inými štátmi. O vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku sa rozhodne ústavným zákonom, ktorý sa potvrdí referendom.

Táto časť nám hovorí, že na vstup do EU bolo potrebné referendum, tak nám ho dopriali. 

Zároveň je pravdou, že po vstupe do EU sa zmenili niekoľkokrát pravidlá a podmienky, ktoré priamo odporujú zakladajúcim dokumentom EU, ktoré sme podpisovali a SR s tým nemôže nič robiť (pardon, parlament SR si dovolil neschváliť ESM a tak M. Dzurinda dostal pokyn zvaliť vládu a odovzdal ju R. Ficovi, ktorý kým bol so Smerom v opozícii, hlasoval proti! Za odovzdanie moci hlasoval presne opačne!).

(2)  Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.

Tento článok nám hovorí, že NR SR je zbytočná, pretože po odovzdaní kompetencií do Bruselu, už len prijíma zákony, ktoré jej pošlú, prekladá ich do slovenčiny a dáva im ,,váhu“ svojou autoritou, čo sa asi nedialo, ani keď na našom území boli vojská Varšavskej zmluvy.

(3)  Slovenská republika sa môže s cieľom zachovať mier, bezpečnosť a demokratický poriadok za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou zaradiť do organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti.

Tento bod nám hovorí, že vláda ku vstupu do NATO nepotrebovala referendum, takže tu vidíte skutočnú ,,váhu“, ktorú má vôľa obyvateľov. Tento článok už bol pri tvorbe Ústavy koncipovaný tak, aby o vsupe do NATO nerozhodovalo referendum, pretože občania by povedali NIE a nebol do Ústavy v takomto znení vložený náhodou.

Čl. 30

(4)  Občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám.

Toto by som predefinoval na znenie, že ,,iba občania, ktorí sú na kandidátke politickej strany a zástupcovia korporácií. Ak volebná kampaň je hra propagandy, klamstiev, reklamy a peňazí, použiť v Ústave slovné spojenie:,,za rovnakých podmienok“, asi nie je celkom na mieste.

2. dôvod na zmenu Ústavy je fakt, že iba na základe toho, že nám to vyplýva z členstva v NATO, môže náš parlament vyhlásiť vojnu cudzieme štátu, bez toho, aby sme boli napadnutí! Naozajstné zrovnoprávnenie všetkých občanov pri prístupe k voleným funkciám je iba normálnou požiadavkou na to, aby to, čo sa píše v Ústave, bolo súčasťou reálneho života.

Čl. 86

Do pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky patrí najmä:

j)     uznášať sa o vypovedaní vojny, ak je Slovenská republika napadnutá alebo ak to vyplýva zo záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu, a po skončení vojny o uzavretí mieru,

Tu zbystrime pozornosť: SR môže vstúpiť do vojny, aj keď nie je napadnutá. K tejto povinnosti nás zaväzuje členstvo v NATO. Ste si istí, že nikdy nedôjde k situácii, že SR na základe príslušnosti v k NATO vyhlási vojnu napr. Rusku? Dovolili sme bombardovať Belehrad, hoci to bolo porušenie medzinárodného práva. Vyslali sme armádu do Afganistanu, ktorý bol napadnutý USA, ktoré sú podľa medzinárodného práva agresorom. Lajčák komunikuje s Bidenom o Ukrajine! Glváč si podáva ruku s členmi Ukrajinskej vlády, ktorá sa k moci dostala ozbrojeným prevratom, čo je v priamom rozpore s demokraciou o ktorej čítame v článku 1 a ďalších našej Ústavy a naša vláda bez rozmýšľania plní pokyny USA a podieľa sa tak – legitimizáciou ľudí, ktorí ak by tento čin urobili vo Washingtone, alebo v Bratislave, by boli vyhlásení za zločincov a teroristov – na protiprávnej a to podľa akýchkoľvek štandardov – podpore vlády Ukrajiny, ktorá k moci neprišla demokratickými voľbami, ktoré jediné môžu preniesť výkon moci z občana na zvoleného zástupcu.

k)    vysloviť súhlas na vyslanie ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, ak nejde o prípad uvedený v čl. 119 písm. p),

l)     vysloviť súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky.

Priatelia, verte mi, že pre Západ je najmenej v teto fáze, nechať dopadnúť nejaký granát Ruskej výroby, ktorých má Ukrajina milión, na územie Litvy, Lotyšska a ďalších, zabiť napríklad niekoľko detí v škole, vyhlásiť, že ich prepadlo Rusko, a už na základe čl. 5 zmluvy s NATO mašírujeme do vojny.

Naši Západní spojenci sú v tomto majstri, z výroby vojen si spravili živnosť , ktorej sa venujú viac, ako 100 rokov…

Rozumiete, prečo je potrebné zmeniť Ústavu? Pretože tá doterajšia obsahuje, nielen množstvo bodov, ktoré si vzájomne odporujú, ale hlavne preto, že Ústava hovorí, že štátna moc pochádza od občanov SR.

Ústava má občanov chrániť, nie dovoliť politickým garnitúram, aby, ak sú o to požiadaní, orgánmi NATO, alebo USA, mohli zatiahnuť  SR do vojny.

Myslíte si, že sa to nemôže stať?

Nuž tu je video, že na Ukrajine sú v konflikte použité 155 mm húfnice M109 – A1 Paladin, ktoré má vo výzbroji niektorá zo Západných armád NATO a dodáva ich Ukrajinskej armáde, pravdepodobne aj s posádkou…

With respect

Dominik  Svetík

 

 

Potrebuje Boh peniaze zo štátneho rozpočtu SR?

11.12.2018

*Pre potreby tohto článku budeme vychádzať z predpokladu, že Boh existuje, keďže legislatíva, aj štátny rozpočet SR, s takýmto predpokladom pracujú. *Pre potreby tohto článku si, približne viac »

Nový cieľ USA na zmenu režimu: S. Arábia ?

17.11.2018

USA nutne potrebujú "spáchať ďalšie dobro" a zastaviť ďalší krvavý režim, aby si po svetovou verejnosťou nie príliš vysoko hodnotených inváziách do Afganistanu (2001), Iraku (2003), Líbye viac »

Bratislavu (a Slovensko), predsa neriadia hlupáci! ? Príbeh cesty.

08.11.2018

Bratislavu riadia ľudia, ktorých sme si zvolili my sami, na základe našej viery, že spravovanie vecí verejných budú viesť spôsobom, ktorý z akéhokoľvek hľadiska postupne vedie k uľahčovaniu viac »

Jozef Bíreš

Bíreš: Rozhodnutie Rakúšanov by mohli zmeniť Rumuni

18.12.2018 20:00

Rumunsko, ktoré bude od januára predsedať Rade Európy, by mohlo anulovať rakúsky postoj, nepovažovať dvojakú kvalitu potravín za nekalú praktiku.

obálka, dopis, kuriér, pošta, správa, e-mail

Slovenské poštové známky získali v roku 2018 rekordný počet ocenení

18.12.2018 19:24

V súťaži o najkrajšiu známku sveta sa poštová známka Umenie: Oltár sv. Jakuba v Levoči umiestnila na 2. mieste.

mayová

Britská vláda aktivovala plány pre prípad neriadeného brexitu

18.12.2018 19:22

Prioritou Mayovej vlády zostáva riadený brexit.

trump

Americká armáda 'mieri' do vesmíru

18.12.2018 18:43

Americký prezident Donald Trump podpísal nariadenie, ktorým sa vytvára nové vesmírne velenie ozbrojených síl USA.