Založ si blog

Dokumenty: Deklarácia nezávislosti USA.

Declaration of IndependenceDeklarácia nezávislosti, ktorá bola vypracovaná Thomasom Jeffersonom medzi 11. a 28. júnom 1776, sa okamžite stala jedným z najväčších amerických symbolov slobody a Jeffersonovým natrvácnejším „pomníkom“. V nezabudnuteľných vetách deklarácie Jefferson vyjadril presvedčenie, ktoré si Američania nesú v mysliach i v srdciach dodnes.
Politická filozofia deklarácie nebola nová – ideály individuálnej slobody boli už predtým vyjadrené Johnom Lockeom a európskymi filozofmi. Jefferson však túto filozofiu zhrnul a použil ako axiómy, na základe ktorých by bolo možné i navonok vtedajšiemu svetu potvrdiť nevyhnutnosť nezávislosti USA od vtedajšej materskej krajiny – Veľkej Británie.
Deklarácia nezávislosti bola Kongresom prijatá 4. júla 1776

Deklarácia nezávislosti

Když se v běhu lidských životů stane pro některý národ nezbytným rozvázat politické svazky, které jej poutaly k jinému národu, a zaujmout mezi mocnostmi světa oddělené a rovnocenné postavení, k jakému jej opravňují zákony přírody a boha přírody, pak prostá úcta k názorům lidstva vyžaduje, aby vyhlásil příčiny, které jej vedou k odtržení.

Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni a jsou nadáni jistými nezcizitelnými právy, mezi něž patří právo na život, svobodu a budování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustavují mezi lidmi vlády, odvozující svou oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoli počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustavit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svou pravomoc upravenou takovým způsobem, jak uzná lid za vhodné pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí. Je pravda, že prozíravost velí, aby se vlády již ustanovené neměnily z příčin nepatrných ani přechodných, a i všechna zkušenost ukázala, že lidé, je-li zlo snesitelné, jsou spíše nakloněni je snášet, než aby se domohli svých práv tím, že zruší životní formy, na něž si zvykli. Avšak, když dlouhá řada případů zneužití moci a skutků bezpráví, sledujících neustále tentýž cíl, svědčí o úmyslu podrobit je naprostou krutovládou, pak je jejich právem, a přímo povinností, takovou vládu svrhnout a postarat se o nové strážce své příští bezpečnosti. Takové bylo trpělivé utrpení těchto kolonií; a taková je nyní nutnost, která od nich vyžaduje, aby změnily své dřívější systémy vlády. Dějiny opakovaných bezpráví a uchvacování mají všechny za přímý cíl ustavení absolutní nadvlády tyrana nad těmito státy. Na důkaz toho nechť jsou upřímnému světu předloženy skutečnosti.

Odmítal schválit zákony nejprospěšnější a nejnutnější pro obecné blaho.

Zakazoval svým guvernérům schválit zákony neodkladného a naléhavého významu, nebo když bylo jejich provádění pozastaveno, pokud nebude získán jeho souhlas, úplně opomíjel se jim věnovat.

Odmítl schválit jiné zákony pro zaopatření velkých lidmi obývaných oblastí, pokud by se tito lidé nevzdali práva na zastoupení v zákonodárných sborech, což je právo pro lid neocenitelné a nebezpečné jenom pro tyrany.

Svolával zákonodárná tělesa na neobvyklých, nepohodlných místech, vzdálených od veřejných archívů, jenom proto, aby je unavil a učinil povolnými ke svým opatřením.

Opětovně rozpouštěl zákonodárné sbory, protože se mužně a pevně stavěly proti jeho zásahům do práv lidu.

Po takových rozpuštěních odmítal po dlouhou dobu povolit, aby byly zvoleny jiné a aby se tak zákonodárná moc, již nelze zničit, vrátila k lidu a mohla být jím svobodně vykonávána. Stát zůstával mezitím vystaven nebezpečím zásahů zvenčí a zvratů zevnitř.

Usiloval o zabránění zalidňování těchto států; za tím účelem vytvářel překážky pro zákony o naturalizaci cizinců; odmítal schvalovati jiné zákony na podporu přistěhovalectví a ztěžoval podmínky pro nová přisvojení pozemků.

Překážel výkonu spravedlnosti tím, že odpíral svůj souhlas zákonům pro zřízení soudních orgánů.

Vytvořil závislost soudců pouze na své vůli pokud jde o držení jejich úřadů a výši a placení jejich platů.

Zřídil množství nových úřadů a poslal sem houfy úředníků, aby sekýrovali náš lid a ujídali z jeho majetku.

Udržoval mezi námi v době míru stálá vojska bez souhlasu naší legislativy.

Učinil vojenskou moc nezávislou na občanské moci a jí nadřazenou.

Spojil se s ostatními, aby nás podrobil jurisdikci, jež je cizí naší ústavě a neznaná našimi zákony, a dal tak souhlas k jejich aktům domnělého zákonodárství:
– o ubytování velkých útvarů ozbrojeného vojska mezi námi;
– o jejich ochraně předstíraným procesem před potrestáním za vraždy, kterých by se mohli dopustit na obyvatelích těchto států;
– o přerušení našeho obchodu se všemi částmi světa;
– o uvalování daní bez našeho souhlasu;
– připravení nás o výhody výslechu porotou v mnohých případech;
– odvážení nás za moře, abychom byli souzeni za domnělé trestné činy;
– o zrušení svobodné soustavy anglických zákonů v sousední provincii, zřízení neomezené vlády v ní a rozšíření jejích hranic tak, aby zároveň poskytla okamžitý příklad a vhodný nástroj k zavedení téže absolutní vlády v těchto koloniích;
– o odnětí našich výsadních listin, zrušení našich nejcennějších zákonů a základním změnění forem naší vlády;
– o postavení našeho vlastního zákonodárství a prohlášení, že pouze oni sami jsou vybaveni pravomocí vydávat pro nás zákony ve všech a v jakýchkoli případech.

Vzdal se zde vlády tím, že nás prohlásil za zbaveny své ochrany a vedl proti nám válku.

Plenil naše moře, pustošil naše břehy, vypaloval naše města a ničil životy našich lidí.

Nyní dopravuje velké armády cizích žoldnéřů, aby dokončil dílo smrti, pustošení a tyranie, které již bylo započato projevy krutosti a věrolomnosti, jež by stěží našly sobě rovných v nejbarbarštějších dobách a jež jsou zcela nehodné hlavy civilizovaného národa.

Donutil naše spoluobčany, zajaté na širém moři, aby pozvedli zbraně proti své zemi, aby se stali katy svých přátel a bratří nebo aby sami padli do jejich rukou.

Vyvolal mezi námi vnitřní vzpoury a snažil se poštvat proti obyvatelům našich hranic kruté indiánské divochy, jejichž známým válečným pravidlem je ničení všech pokolení bez rozdílu věku, pohlaví a postavení.

V každé etapě těchto útisků jsme nejpokornějšími slovy žádali o nápravu: naše opětované prosby měly za následek jenom opětované křivdy. Panovník, jehož charakter je tak poznamenán činy, jimiž se vyznačuje tyran, je nezpůsobilý býti vládcem svobodného lidu.

Ani vůči našim britským bratřím jsme nebyli nepozornými. Upozorňovali jsme je čas od času na pokusy jejich legislativy postihovat nás nespravedlivou jurisdikcí. Připomínali jsme jim okolnosti naší emigrace a našeho usídlení zde. Dovolávali jsme se jejich spravedlnosti a šlechetnosti a zapřísahali jsme je při poutech našeho společného příbuzenství, aby odmítli tyto neoprávněné zásahy, které by nevyhnutelně přervaly naše svazky a styky. Ale i oni byli hluší k hlasu spravedlnosti a pokrevenství. Proto se musíme podřídit nutnosti, jež vyžaduje naše odtržení, a musíme je považovat, tak jako ostatní část lidstva, za nepřátele ve válce a za přátele v míru.

Proto my, představitelé Spojených států amerických, shromáždění ve Všeobecném Kongresu, dovolávajíce se u nejvyššího soudce světa správnosti svých úmyslů, jménem a z moci dobrého lidu těchto kolonií, slavnostně zveřejňujeme a prohlašujeme, že tyto kolonie jsou a po právu mají být svobodnými a nezávislými státy, že jsou zproštěny veškeré poddanosti britské koruně, a že veškeré politické svazky mezi nimi a státem Velké Británie jsou a mají býti úplně rozvázány. A že jako svobodné a nezávislé státy mají plnou moc vypovídat válku, uzavírat mír, sjednávat spojenectví, zřizovat obchod a provádět všechny ostatní úkony a věci, jež nezávislé státy mohou po právu činit. A na podporu tohoto prohlášení, pevně spoléhajíce na ochranu božské prozřetelnosti, navzájem a jeden druhému zaručujeme své životy, své statky a svou nedotknutelnou čest.

Preklad Deklarácie nezávislosti je prevzatý zo stránok Literárně-filosofické encyklopedie.

Viac informácií o Deklarácii nezávislosti v anglickom jazyku nájdete tu.

With respect

Domino Svetík

Covid nadšenci zavádzajú teror

08.09.2020

Musím s plnou vážnosťou povedať, že nosenie rúšok považujem za zdraviu nebezpečné. Ak je človek zdravý a nepohybuje sa (krátkodobo), v prostredí, ktoré je silne znečistené, neexistuje rozumný dôvod, prečo by mal zdravý človek nosiť rúško. Naproti tomu, ak človek má angínu, chrípku, alebo aj covid, taký človek má ležať doma, na izolačke, liečiť sa a nebehať s [...]

Recenzia: MUDr. Xavier Crement a jeho skvelá kniha

27.08.2020

Urológ, MUDr. Xavier Crement (pseudonym), má všetko, čo si len môže želať – skvelú prácu, manželku a dve deti. Napriek tomu zisťuje, že čoraz viac kolegov a priateľov sa vyhýba jeho spoločnosti, a keď raz manželka zorganizuje oslavu jeho narodenín, okrem jeho rodiny sa nedostaví nikto. Pripisuje to závisti a tomu, že nevedia zniesť jeho úspechy v kariére, aj [...]

August ´68: Rozhovor zajatého Dubčeka s Brežnevom v Moskve. I. časť.

25.08.2020

21. augusta 1968 boli zatknutí A. Dubček, členovia vlády ČSR a niektorí stranícki predstavitelia. Boli prevezení do Mosky. Dnes vkladám I. časť stenografického záznamu rozhovoru A. Dubčeka s L. Brežnevom, vtedy najvyšším predstaviteľom ZSSR, N. Podgorným, predsedom parlamentu a i. Rozhovoru sa zúčastnili aj ďalší zajatci z vtedajšieho najvyššieho vedenia ČSR, [...]

Vladimir Putin / Alexandr Lukašenko /

Putin a Lukašenko sa na budúci týždeň stretnú v Moskve

16.04.2021 23:31

Prezidenti budú hovoriť o vzájomnej spolupráci.

USA, Rusko, torpédoborec, lode

NATO: Plán Ruska blokovať niektoré oblasti Čierneho mora je neoprávnený

16.04.2021 20:46

NATO vyzvalo Moskvu, aby zabezpečila voľný prístup do ukrajinských prístavov v Azovskom mori.

Eduard Heger

Heger sa stretol s americkou veľvyslankyňou, podporil užšie vzťahy s USA

16.04.2021 18:45

Heger tiež potvrdil záväzok slovenskej vlády bojovať proti korupcii, podporovať princípy právneho štátu doma aj vo svete, vyjadril aj porozumenie pre zavedenie sankcií USA voči Rusku.

Jan Hamáček / Andrej Danko /

Do Moskvy po Sputnik? Babiš je proti

16.04.2021 17:54

Český premiér Andrej Babiš nesúhlasí s ohlásenou cestou vicepremiéra, ministra vnútra a povereného šéfa rezortu diplomacie Jana Hamáčka do Moskvy. Hamáček chce v Rusku rokovať o vakcíne Sputnik V.

Domino Svetík

Sú tmavé miesta, do ktorých je treba priniesť svetlo.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 145
Celková čítanosť: 1283625x
Priemerná čítanosť článkov: 8853x

Autor blogu